Zrealizované podujatia

Aktivita č. 1
Vydanie materiálov s regionálnou tematikou

V rámci aktivity boli vydané dvojjazyčné slovensko-poľské materiály - skladačky o živote a diele  významných osobností regiónu Orava (P. O. Hviezdoslav, J. Matuška, M. Kukučín, A. Bernolák, A. Habovštiak) a Limanowej (J. Marek, L. Seymour-Tulasiewicz, J. Bek, K. Lazarski, W. Orkan). Vydané boli aj mapy významných osobností Oravy (malá skladacia a závesná). Pre činnosť Regionálneho informačného bodu bolo zakúpené nové materiálno-technické vybavenie – PC zostavy, notebooky, regály, písacie stoly, vitríny, výpožičný pult, farebná tlačiareň, kopírovací stroj. Nové vybavenie pozitívnym spôsobom podporí aktivity Regionálneho informačného bodu, kde sa priebežne sústreďuje a sprístupňuje literatúra, materiály a dokumenty o obidvoch prihraničných regiónoch a vzájomných partnerstvách a spolupráci rôznych inštitúcií.

Aktivita č. 2  
Hodiny regionálnej výchovy a čitateľské dielne pre deti

Realizované hodiny regionálnej výchovy a čitateľské dielne zaujímavým spôsobom sprostredkovalli žiakom základných škôl v Dolnom Kubíne a okolí poznatky o histórii, živote a diele významných osobností regiónu Orava a Limanowa, živote obyvateľstva v minulosti, zvykosloví na Orave a v Poľsku. Okrem získania nových vedomostí aktivita zúčastnené deti motivovala k vlastnej iniciatíve a prezentácii, keď samostatne vyhľadávali v regionálnej mape, predstavovali osobnosti, vymieňali si zážitky z poznávacích exkurzií v rodisku M. Kukučína a A. Habovštiaka, skúšali si jazykovú zručnosť pri čítaní medailónov osobností v poľštine, ilustrovali prečítané povesti a poviedky a v rámci čitateľských dielní dokončovali podľa vlastnej fantázie povesti a príbehy. Aktivitou sme účastníkom nielen sprostredkovali mnoho nových poznatkov, ale aj podporili záujem detí o čítanie, čo predstavuje jednu z priorít v činnosti knižnice. Tento náš zámer podporil aj nákup literatúry a nového materiálno-technického vybavenia – interaktívnej tabule, magnetickej tabule, projektora, kamery, fotoaparátu, divadelného paravánu a maňušiek. 

 

Aktivita č. 3  
Medzinárodná konferencia

Medzinárodná konferencia, na ktorej vystúpili odborníci zo Slovenskej a Poľskej republiky, bola tematicky rozdelená na dve časti. Prvá časť patrila významnej osobnosti slovenského ale i poľského výtvarného umenia 19. storočia, Petrovi Michalovi Bohúňovi. V jednotlivých príspevkoch Peter Huba, riaditeľ Oravskej knižnice Antona Habovštiaka, Mgr. Vladimír Baran, pedagóg z Katolíckej univerzity v Ružomberku a Teresa Dudek Bujarek z Múzea v Bielsku-Bialej predstavili životné osudy a tvorbu maliara. Mgr. Anna Gajdošíková zo ZUŠ P. M. Bohúňa prítomných oboznámila s medzinárodnou súťažou Bohúňova paleta a PaedDr. Marta Bošelová z Katedry výtvarného umenia Katolíckej univerzity priblížila možnosti využitia rôznych materiálov a výtvarných hier v tvorivých aktivitách s deťmi i dospelými.

Druhá časť konferencie bola zameraná na problematiku čítania s porozumením a vystúpili na nej pedagógovia Prešovskej univerzity, Mgr. Markéta Andričíková, PhD., Mgr. Radoslav Rusňák, PhD., PaedDr. Ján Pochanič, PhD, hostia z Poľska, Mgr. Joanna Michalik z mestskej knižnice v Limanowej, Mgr. Bogdan Kocurek z Beskydskej knižnice v Bielsku-Bialej, Mgr. Adriana Čurilová z Knižnice pre mládež mesta Košice a Michaela Jotovová z Krajskej knižnice v Žiline. Okrem teoretických informácií o práci s literárnym textom a aktivitách knižníc na podporu čítania,  mali prítomní možnosť vidieť vzorové tvorivé čitateľské dielne, na ktorých lektori pracovali so žiakmi 3. a 4. ročníka ZŠ.

Aktivita č. 4  
Tvorivé výtvarné dielne

 Aktivita nadviazala na hodiny regionálnej výchovy a čitateľské dielne pre deti. Zúčastnení žiaci v rámci výtvarných dielní technikami, ktoré si sami zvolili, vytvárali portréty významných regionálnych osobností. Tvorivé dielne sa uskutočnili v základných školách a školských kluboch v Dolnom Kubíne a Limanowej. Aktivita pokračovala medzinárodnou výtvarnou súťažou s názvom Portrét regionálnej osobnosti, do ktorej sa zapojili svojimi výtvarnými prácami žiaci základných škôl a študenti osemročných gymnázií a stredných skôl z regiónu Orava a Limanowa. Do súťaže bolo prihlásených 326 prác v troch kategóriách (1. – 4. roč. ZŠ a ŠZŠ, 5. – 9. roč. ZŠ a 1.-4. roč. osemročných gymnázií, 1. – 4. SŠ a 5.-8. roč. osemročných gymnázií). Práce boli sprístupnené verejnosti v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne od 30.4. do 18.5.2012 a následne v Mestskej knižnici v Limanowej.

Aktivita č.5
Súťaž školských časopisov

Aktuálneho, 9. ročníka súťaže školských časopisov sa zúčastnili základné školy z regiónu Oravy, Turca, Liptova a Limanowej v celkom počte 34 časopisov. Grafickú a obsahovú úroveň printových i elektronických školských časopisov hodnotila odborná porota v zložení: Ing. Lýdia Vojtaššáková – šéfredaktorka týždenníka MY Oravské noviny, Mgr. Vladimír Buzna – pedagóg na Katedre žurnalistiky a hovorca Katolíckej univerzity v Ružomberku, Juraj Lukáč – polygraf, grafik. Na slávnostnom vyhodnotení úspešných časopisov mali mladí žurnalisti možnosť vypočuť si hodnotenie a diskutovať s jednotlivými členmi poroty, a tým získať nové poznatky, ktoré môžu uplatniť v svojej ďalšej redaktorskej a publicistickej činnosti. Program stretnutia pokračval besedou so šéfredaktorkou týždenníka My Oravské noviny Ing. Lýdiou Vojtaššákovou, ktorá sa s prítomnými podelila o dlhoročné novinárske skúsenosti doplnené prezentáciou fotografií zo svojich reportáží. 

Aktivita č. 6
Vydanie zborníka členov literárnych klubov

Zborník Masová evakuácia púpav - Masowa ewakuacja dmuchawców predstavuje novú tvorbu členov literárneho klubu Fontána a Limanowskiego Klubu Literackiego. Obsahuje poéziu a prózu osemnástich slovenských a devätnástich poľských autorov. Prezentácia a krst zborníka spolu s autorským čítaním slovenských i poľských literátov sa v Oravskej knižnici uskutočnili 27.7.2012 a v knižnici v Limanowej dňa 24.8.2012. 

Aktivita č. 7  
Tvorivá súťaž pre deti

V mesiacoch august – september prebiehala medzinárodná súťaž pre žiakov základných a stredných škôl Sedem divov môjho kraja. Prostredníctvom vlastných fotografií a power-point prezentácií mali účastníci predstaviť zaujímavé miesta svojho regiónu. Súťaže sa zúčastnilo päť súťažiacich z Poľskej republiky a sedemnásť zo Slovenskej republiky. Vybrané práce boli verejnosti sprístupnené vo virtuálnej galérii na webovej stránke knižnice.