Zámery a ciele projektu


Hlavný cieľ:

 • rozvoj cezhraničných kontaktov a spolupráce v oblasti kultúry a regionalistiky, podpora kontinuity cezhraničného partnerstva verejných knižníc v Dolnom Kubíne a Limanowej,

Čiastkové ciele:

 • podpora rozvoja priamych vzájomných kontaktov medzi obyvateľmi Dolného Kubína a Limanowej, v širšom meradle obyvateľov Žilinského kraja a Nowosadeckého regiónu, vrátane nadväzovania a prehlbovania medziľudských a profesionálnych vzťahov
 • propagácia kultúry a histórie prihraničných regiónov: Žilinského kraja a Nowosadeckého regiónu
 • skvalitňovanie podmienok a zvyšovanie potenciálu partnerov pre realizáciu následných projektov

Cieľové skupiny:

 • dospelí účastníci spoločensko-kultúrnych aktivít v Dolnom Kubíne a Limanowej – vydanie zborníka členov literárnych klubov, krsty zborníka, literárne večery, výstavy
 • deti, ktoré sa zúčastnia kultúrno-výchovných aktivít v Dolnom Kubíne a Limanowej – hodiny regionálnej výchovy, tvorivé a čitateľské dielne, medzinárodné súťaže, výstavy
 • pracovníci knižníc v Dolnom Kubíne, Limanowej a ďalších verejných knižníc v Žilinskom kraji
 • účastníci medzinárodnej konferencie – prednášatelia, knihovníci, učitelia
 • široká čitateľská verejnosť, ktorá bude využívať literatúru, dokumenty a služby regionálneho informačného bodu a detského oddelenia
 • návštevníci internetovej stránky

Aktivity projektu:

 • Súťaž školských časopisov základných škôl z regiónu Oravy a Limanowej
 • Vydanie informačných materiálov o živote a diele najvýznamnejších osobností regiónov Oravy a Limanowa v dvojjazyčnej slovensko-poľskej mutácii a literárnej mapy Oravy
 • Hodiny regionálnej výchovy a čitateľské dielne pre deti, ktorých zámerom je zaujímavým spôsobom sprostredkovať poznanie histórie, kultúrneho dedičstva a života významných osobností žiakom a študentom
 • Medzinárodná konferencia zameraná na predstavenie života a tvorby maliara Petra Michala Bohúňa a na problematiku zvyšovania záujmu detí a mládeže o čítanie
 • výtvarná súťaž pre deti a mládež - portréty historických regionálnych osobností
 • Vydanie zborníka členov literárnych klubov, ktoré pôsobia pri knižniciach v Dolnom Kubíne a Limanowej
 • Fotografická súťaž pre deti Sedem divov môjho kraja
 • Poznávacia exkurzia pracovníkov verejných knižníc Žilinského kraja v knižnici v v Múzeu v Bielsko-Bialej

Cezhraničný dopad:

Realizácia mikroprojektu podporí kontinuitu v rozvíjaní spoločných kontaktov a vzájomnej spolupráce medzi knižnicami v Dolnom Kubíne a Limanowej. Partnerské knižnice aktívne participovali na realizácii predchádzajúcich projektov a rovnako iniciatívne pristupovali k príprave súčasného. Inštitucionálna udržateľnosť cezhraničných vzťahov medzi knižnicami je zabezpečená Zmluvou o spolupráci a vzájomnej kultúrnej výmene, kde cezhraniční partneri deklarovali záujem o výmenu skúseností z knižnično-informačnej práce a spoločnej participácii na projektoch cezhraničnej spolupráce, zameraných na rozvíjanie a uspokojovanie kultúrnych a čitateľských potrieb obyvateľov obidvoch miest a regiónov. Zmluva bola uzatvorená s dlhodobou platnosťou. Pracovníkov obidvoch knižníc spájajú viacročné pozitívne kolegiálne i medziľudské vzťahy, doteraz preukázaná ústretovosť a zodpovednosť v rámci vzájomnej kooperácie na projektoch je predpokladom pre úspešný priebeh aj predkladaného projektu.

Spoločnými kultúrnymi a spoločenskými aktivitami chceme podporiť vzájomné spoznávanie kultúrnych, historických a umeleckých hodnôt obidvoch komunít predovšetkým v mestách Dolný Kubín a Limanowa a v širšom meradle Žilinského kraja a Nowosadeckého regiónu. Vzájomné poznanie, posilnenie vnímavosti a rešpektovania kultúry oboch národov sa stane východiskovým predpokladom pre rozvoj dobrých susedských vzťahov a spoluprácu aj v ďalších oblastiach života komunít. Zámerom projektu je aktívnym spôsobom sa podieľať na cezhraničnej integrácii, vytváraní kontaktov, vzájomnej interaktivite. Projektované aktivity majú potenciál prispievať k obohacovaniu sa a rozvoju obidvoch komunít tak po stránke kultúrnej, medziľudskej a odborno-knihovníckej.  

Kultúrny dialóg je jedným z najefektívnejších spôsobov vzájomného zbližovania sa a integrácie spoločenstiev. Prijímanie nových kultúrnych podnetov vedie k rastu osobnostného, skúsenostného a vzdelanostného potenciálu jednotlivca, čo sa prejaví v jeho chápaní potrebnosti cezhraničnej spolupráce v ďalších sférach sociálno-ekonomického rozvoja, ako aj aktívnom prístupe k zlepšovaniu podmienok života v svojom regióne.